แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)

แบบสำรวจชุดที่ 3 สำหรับศาสนสถาน

จังหวัด : ปราจีนบุรี อำเภอ : ประจันตคาม ตำบล : บ้านหอย


รายงานผลการทำแบบสำรวจ

ย้อนกลับ
# แนวปฏิบัติ มี ไม่มี
1 มีการคัดกรอง ผู้นำทางศาสนา ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา/ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้เข้าร่วมประกอบ พิธีกรรมทางศาสนา หากมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บ คอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจมีอาการ ท้องเสียร่วมด้วย ขอความร่วมมือไม่เข้าร่วมกิจกรรม/พิธีกรรมทางศาสนาและแนะนำไปพบแพทย์ หรือไม่ 6 0
2 กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็น หรือไม่ 6 0
3 จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการบริเวณ ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 6 0
4 มีมาตรการหรือกำหนดสัญลักษณ์เพื่อให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามขนาดพื้นที่ เพื่อลดความแออัด เช่น กระจายมุมประกอบพิธีกรรม หรือไม่ 6 0
5 จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ด้วยแอพพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือ จัดให้มีสมุดสำหรับลงทะเบียน หรือไม่ 5 1
6 มีการทำความสะอาดพื้นผิว และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ห้องสำหรับประกอบพิธีกรรมทาง ศาสนา ห้องสารภาพบาป เป็นต้น และทำความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และอาจเพิ่มความถี่ กรณี มีผู้ใช้บริการมากขึ้น ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 0.1% โดยเน้นบริเวณจุด เสี่ยง ได้แก่ ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ที่กดโถส้วมหรือ โถปัสสาวะ และสายฉีดน้ำชำระ ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีสบู่ สำหรับล้างมือ อย่างเพียงพอ หรือไม่ 6 0
7 จัดให้มีการระบายอากาศในอาคารอย่างเหมาะสม เช่น ให้เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศ หากมีเครื่องปรับอากาศให้ทำความสะอาดระบบระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ หรือไม่ 6 0
8 กรณี จัดให้มีการปรุง/ประกอบอาหาร ให้ปฏิบัติ ดังนี้ - หากผู้สัมผัสอาหารมีอาการไข้หรือ วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบากอย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจ มีอาการท้องเสียร่วมด้วย ให้งดปฏิบัติหน้าที่ แจ้งผู้นำ หรือหัวหน้างาน และไปพบแพทย์ - ในขณะปฏิบัติงาน ผู้สัมผัสอาหารต้องสวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน หน้ากากผ้า และถุงมือ และมีการปฏิบัติตนตามหลักสุขาภิบาลอาหาร - หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ก่อนหยิบหรือจับอาหารและหลังการใช้ส้วม - ปกปิดอาหาร ใช้ถุงมือและที่คีบอาหาร ห้ามใช้มือหยิบจับอาหารที่พร้อมรับประทานโดยตรง และ จัดให้มีช้อนกลางเมื่อเสิร์ฟอาหารที่ต้องรับประทานร่วมกัน หรือ จัดให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว - ทำความสะอาดสถานที่ พื้นที่ หรืออุปกรณ์ เช่น ห้องครัว อุปกรณ์ปรุง/ประกอบอาหาร โต๊ะ อาหาร เก้าอี้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อาจเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาด กรณี มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน - สถานที่ปรุง/ประกอบอาหาร ควรจัดให้มีการระบายอากาศได้ดี - จัดให้มีภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดไว้ภายในสถานที่ปรุง/ประกอบอาหาร ควรมีการคัดแยกขยะ อย่างน้อย 2 ประเภท ได้แก่ ขยะย่อยสลายได้ และขยะรีไซเคิล และเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้ มิดชิดก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทุกวัน หรือไม่ 6 0