แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

(โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ)

แบบสำรวจชุดที่ 5 การสนับสนุนโรงเรียน Covid-week ในช่วง Covid-week


รายงานผลการทำแบบสำรวจ

ย้อนกลับ
# เลขที่แบบสำรวจ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด วันที่บันทึกแบบสำรวจ ผลสำรวจ
1 203589 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ.บ.ต.บางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 02:59 ดูผลสำรวจ
2 203590 วัดจงกลณี ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 03:07 ดูผลสำรวจ
3 203591 ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดจงกลณี ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 03:11 ดูผลสำรวจ
4 203592 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 03:32 ดูผลสำรวจ
5 203593 กศน.ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 12:02 ดูผลสำรวจ
6 203594 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 12:03 ดูผลสำรวจ
7 203595 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนครหลวง นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 12:10 ดูผลสำรวจ
8 203596 วัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 12:19 ดูผลสำรวจ
9 203597 ศูนย์พััฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์(สังกัดอบต.ท่าเจ้าสนุก) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 12:31 ดูผลสำรวจ
10 203598 โรงเรียนวัดไชยมงคล เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 09:46 ดูผลสำรวจ
11 203599 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านด่านตำบลเกาะลอย เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 12:33 ดูผลสำรวจ
12 203600 เทศบาลวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 12:34 ดูผลสำรวจ
13 203601 โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 09:47 ดูผลสำรวจ
14 203602 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 12:45 ดูผลสำรวจ
15 203603 รร.วัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 09:47 ดูผลสำรวจ
16 203604 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 12:55 ดูผลสำรวจ
17 203606 ชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 12:57 ดูผลสำรวจ
18 203607 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 12:57 ดูผลสำรวจ
19 203608 ชุมชนวัดบ้านโง้ง โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 13:01 ดูผลสำรวจ
20 203609 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็ก (บ้านอรัญญิก) ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 22:16 ดูผลสำรวจ
21 203610 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 13:08 ดูผลสำรวจ
22 203611 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 13:09 ดูผลสำรวจ
23 203612 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 13:10 ดูผลสำรวจ
24 203613 กศน.ตำบลลไทร ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 13:14 ดูผลสำรวจ
25 203614 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 13:16 ดูผลสำรวจ
26 203615 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:00 ดูผลสำรวจ
27 203616 โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 13:31 ดูผลสำรวจ
28 203617 โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 13:43 ดูผลสำรวจ
29 203618 โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 13:46 ดูผลสำรวจ
30 203619 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 13:47 ดูผลสำรวจ
31 203620 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:01 ดูผลสำรวจ
32 203621 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 13:54 ดูผลสำรวจ
33 203622 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 13:54 ดูผลสำรวจ
34 203624 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 13:59 ดูผลสำรวจ
35 203625 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 14:01 ดูผลสำรวจ
36 203626 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:04 ดูผลสำรวจ
37 203628 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:13 ดูผลสำรวจ
38 203629 โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:27 ดูผลสำรวจ
39 203630 โรงเรียนนันทมุนีบำรุง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 14:29 ดูผลสำรวจ
40 203631 โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:31 ดูผลสำรวจ
41 203632 โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:34 ดูผลสำรวจ
42 203634 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 14:40 ดูผลสำรวจ
43 203635 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:01 ดูผลสำรวจ
44 203636 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 14:42 ดูผลสำรวจ
45 203637 โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:48 ดูผลสำรวจ
46 203638 โรงเรียนเพียรปัญญา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 14:48 ดูผลสำรวจ
47 203639 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 14:50 ดูผลสำรวจ
48 203640 วัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 15:13 ดูผลสำรวจ
49 203641 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:19 ดูผลสำรวจ
50 203642 รร.นครรังสิตสิริเวชพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:20 ดูผลสำรวจ
51 203643 โรงเรียนวัดสบกดขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 15:21 ดูผลสำรวจ
52 203644 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:22 ดูผลสำรวจ
53 203645 วัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 15:24 ดูผลสำรวจ
54 203646 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:24 ดูผลสำรวจ
55 203647 นครรังสิตสิริเวชพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:25 ดูผลสำรวจ
56 203648 นครรังสิตสิริเวชพันธ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:28 ดูผลสำรวจ
57 203649 วัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 15:29 ดูผลสำรวจ
58 203650 วัดนางรอง หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 15:36 ดูผลสำรวจ
59 203651 วัดปุงเข้ หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 15:41 ดูผลสำรวจ
60 203652 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 15:43 ดูผลสำรวจ
61 203653 บรรจบรักษ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 15:44 ดูผลสำรวจ
62 203654 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 16:00 ดูผลสำรวจ
63 203655 โรงเรียนวัดพวงเเก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 16:06 ดูผลสำรวจ
64 203656 โรงเรียน จุฑารัตน์ บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 16:10 ดูผลสำรวจ
65 203657 ศูนย์เด็กเล็กพวงเเก้ว บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 16:13 ดูผลสำรวจ
66 203658 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงบอนพัฒนา บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 16:21 ดูผลสำรวจ
67 203659 โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เที้ยมอุปถัมภ์) นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 16:25 ดูผลสำรวจ
68 203660 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 16:25 ดูผลสำรวจ
69 203661 ศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 16:30 ดูผลสำรวจ
70 203662 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 16:32 ดูผลสำรวจ
71 203663 ศูนย์เด็กเล็กศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 16:38 ดูผลสำรวจ
72 203664 ศูนย์เด็กเล็กวัดนางคุ้ม ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 16:41 ดูผลสำรวจ
73 203666 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:55 ดูผลสำรวจ
74 203667 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:55 ดูผลสำรวจ
75 203670 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สังกัดอบต.ทุ่งโพธิ์. ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 16:58 ดูผลสำรวจ
76 203671 โรงเรียนวัดเขียนเขต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:00 ดูผลสำรวจ
77 203672 วัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 17:00 ดูผลสำรวจ
78 203673 โรงเรียนวัดจำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:13 ดูผลสำรวจ
79 203675 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:21 ดูผลสำรวจ
80 203676 โรงเรียนโชคชัยรังสิต บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:22 ดูผลสำรวจ
81 203678 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:21 ดูผลสำรวจ
82 203679 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 2 (วัดมูลจินดาราม) บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:31 ดูผลสำรวจ
83 203680 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:22 ดูผลสำรวจ
84 203681 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 (หมู่บ้านฟ้ารังสิต) บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:32 ดูผลสำรวจ
85 203682 โรงเรียนวัดนาบุญ ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:35 ดูผลสำรวจ
86 203683 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:44 ดูผลสำรวจ
87 203684 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:51 ดูผลสำรวจ
88 203685 โรงเรียนวัดอัยยิการาม ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 17:53 ดูผลสำรวจ
89 203688 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลบึงยี่โถ 1 (หมู่บ้านฟ้ารังสิต) บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 18:35 ดูผลสำรวจ
90 203689 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 18:49 ดูผลสำรวจ
91 203690 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 19:37 ดูผลสำรวจ
92 203691 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 19:39 ดูผลสำรวจ
93 203692 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 20:11 ดูผลสำรวจ
94 203693 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 20:38 ดูผลสำรวจ
95 203694 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสามโคก สามโคก สามโคก ปทุมธานี 2 มิ.ย. 2564, 20:49 ดูผลสำรวจ
96 203695 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) หนองแสง ปากพลี นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 20:51 ดูผลสำรวจ
97 203696 โรงเรียนวัดบ้านแถว หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2 มิ.ย. 2564, 21:26 ดูผลสำรวจ
98 203697 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี นครนายก 2 มิ.ย. 2564, 21:27 ดูผลสำรวจ
99 203698 โรงเรียนเขานันทา โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 2 มิ.ย. 2564, 21:50 ดูผลสำรวจ
100 203699 วัดราษฏร์ศรัทธาทำ บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 07:31 ดูผลสำรวจ
101 203700 โรงเรียนวัดทุ่งตะลุมพุก โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:19 ดูผลสำรวจ
102 203756 โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:13 ดูผลสำรวจ
103 203757 โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:14 ดูผลสำรวจ
104 203758 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 00:10 ดูผลสำรวจ
105 203759 โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 21:56 ดูผลสำรวจ
106 203760 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 21:57 ดูผลสำรวจ
107 203761 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 21:57 ดูผลสำรวจ
108 203762 โรงเรียนบึงเขาย้อน คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:51 ดูผลสำรวจ
109 203763 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:53 ดูผลสำรวจ
110 203764 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม(หกเจริญอุปถัมภ์) คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:58 ดูผลสำรวจ
111 203765 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:59 ดูผลสำรวจ
112 203766 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:42 ดูผลสำรวจ
113 203767 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:42 ดูผลสำรวจ
114 203768 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเขาย้อน คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:42 ดูผลสำรวจ
115 203769 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:43 ดูผลสำรวจ
116 203770 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ 15 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:43 ดูผลสำรวจ
117 203771 โรงเรียนวัดอินทร์ไตรย์ โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 10:30 ดูผลสำรวจ
118 203773 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 19:13 ดูผลสำรวจ
119 203774 วัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 3 มิ.ย. 2564, 11:05 ดูผลสำรวจ
120 203775 โรงเรียน วัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 11:08 ดูผลสำรวจ
121 203776 โรงเรียนวัดวังเย็น วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:14 ดูผลสำรวจ
122 203777 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 11:12 ดูผลสำรวจ
123 203778 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:24 ดูผลสำรวจ
124 203779 โรงเรียนถาวรนิมิต หนองแสง ปากพลี นครนายก 3 มิ.ย. 2564, 11:44 ดูผลสำรวจ
125 203780 โรงเรียนชุมชนบึงบา บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 2 ก.ค. 2564, 18:08 ดูผลสำรวจ
126 203781 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 2 ก.ค. 2564, 18:07 ดูผลสำรวจ
127 203782 เทศบาลวัดแค ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 12:17 ดูผลสำรวจ
128 203783 โรงเรียนวัดอรุณรังษี บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 12:15 ดูผลสำรวจ
129 203785 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแซง บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 12:31 ดูผลสำรวจ
130 203787 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:10 ดูผลสำรวจ
131 203788 โรงเรียนชุมชนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:11 ดูผลสำรวจ
132 203789 โรงเรียนวังทิพย์พันธาราม เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 7 มิ.ย. 2564, 12:01 ดูผลสำรวจ
133 203790 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 12:43 ดูผลสำรวจ
134 203791 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสำแล บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 12:50 ดูผลสำรวจ
135 203792 โรงเรียนวัดพืชอุดม พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:51 ดูผลสำรวจ
136 203793 โรงเรียนวัดนิเทศน์ พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:51 ดูผลสำรวจ
137 203794 โรงเรียนวัดแสงมณี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 13:09 ดูผลสำรวจ
138 203795 โรงเรียนวัดวังกะจะ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:18 ดูผลสำรวจ
139 203796 โรงเรียนวัดพิกุลวนาราม บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:02 ดูผลสำรวจ
140 203797 ศูนย์​เด็กเล็กโรงเรียนสหกรณ์​นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 13:25 ดูผลสำรวจ
141 203798 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:03 ดูผลสำรวจ
142 203799 โรงเรียนวัดหัวไผ่ บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:03 ดูผลสำรวจ
143 203800 ศูนย์​เด็กเล็กโรงเรียนสหกรณ์​นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 13:31 ดูผลสำรวจ
144 203801 โรงเรียนบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 13:36 ดูผลสำรวจ
145 203802 โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:06 ดูผลสำรวจ
146 203803 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สปก. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 13:56 ดูผลสำรวจ
147 203804 มัธยมนครรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.ค. 2564, 15:46 ดูผลสำรวจ
148 203805 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสโมสร บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 13:59 ดูผลสำรวจ
149 203806 ศูนย์​เด็กเล็ก​โรงเรียน​บ้านคลองปลา​ดุ​กลาย​ ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 13:59 ดูผลสำรวจ
150 203807 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:21 ดูผลสำรวจ
151 203808 วัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 12:52 ดูผลสำรวจ
152 203809 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง (สุขวิยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:07 ดูผลสำรวจ
153 203810 โรงเรียนบ้านคลองปลาดุกลาย ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 14:17 ดูผลสำรวจ
154 203811 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:07 ดูผลสำรวจ
155 203813 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:08 ดูผลสำรวจ
156 203814 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:08 ดูผลสำรวจ
157 203815 วังตะเคียนวิทยาคม วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:32 ดูผลสำรวจ
158 203816 บ้านเขากระแต วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:32 ดูผลสำรวจ
159 203817 โรงเรียนบ้านบุสูง นาดี นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 15:18 ดูผลสำรวจ
160 203818 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:41 ดูผลสำรวจ
161 203819 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:41 ดูผลสำรวจ
162 203821 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข นาดี นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 16:00 ดูผลสำรวจ
163 203822 โรงเรียนบ้านกระเดียง นาดี นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 16:01 ดูผลสำรวจ
164 203823 โรงเรียนอนุบาลนาดี นาดี นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 16:03 ดูผลสำรวจ
165 203824 โรงเรียนบ้านโนนสูง นาดี นาดี ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 16:04 ดูผลสำรวจ
166 203825 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 16:08 ดูผลสำรวจ
167 203826 โรงเรียนอนุบาลปาริชาติ บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 13:17 ดูผลสำรวจ
168 203827 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางคูวัด(บางตะไนย์) บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 13:17 ดูผลสำรวจ
169 203828 โรงเรียนสาธิตปทุม บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 13:15 ดูผลสำรวจ
170 203829 โรงเรียนวัดดงบัง ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 10:51 ดูผลสำรวจ
171 203830 โรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 3 มิ.ย. 2564, 17:04 ดูผลสำรวจ
172 203831 โรงเรียนวัดศรีมงคล ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 10:52 ดูผลสำรวจ
173 203833 โรงเรียนวัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 10:54 ดูผลสำรวจ
174 203834 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันทรังษี ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 11:26 ดูผลสำรวจ
175 203835 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโนน ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 10:50 ดูผลสำรวจ
176 203836 นครหลวงอุดมรัชต์วิทยา นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 17:30 ดูผลสำรวจ
177 203837 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 17:32 ดูผลสำรวจ
178 203838 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 22:19 ดูผลสำรวจ
179 203839 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 18:33 ดูผลสำรวจ
180 203840 โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 19:43 ดูผลสำรวจ
181 203841 โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำ โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 3 มิ.ย. 2564, 19:47 ดูผลสำรวจ
182 203842 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 7 มิ.ย. 2564, 13:44 ดูผลสำรวจ
183 203843 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 12:16 ดูผลสำรวจ
184 203844 วัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร" วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 21:41 ดูผลสำรวจ
185 203845 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร" วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 21:46 ดูผลสำรวจ
186 203846 โรงเรียนเทศบาลวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 21:47 ดูผลสำรวจ
187 203847 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 22:16 ดูผลสำรวจ
188 203848 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 22:19 ดูผลสำรวจ
189 203849 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 22:36 ดูผลสำรวจ
190 203850 โรงเรียนเทศบาลวัดถลุงเหล็ก(ปูนซิเมนต์ไทยอุปถัมภ์) ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 3 มิ.ย. 2564, 23:00 ดูผลสำรวจ
191 203851 ลิ้นจี่อุทิศผล คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:05 ดูผลสำรวจ
192 203852 แสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 01:42 ดูผลสำรวจ
193 203853 โรงเรียนวัดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 11:18 ดูผลสำรวจ
194 203854 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:47 ดูผลสำรวจ
195 203855 โรงเรียนแสนโกสิทนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:55 ดูผลสำรวจ
196 203856 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 08:59 ดูผลสำรวจ
197 203857 วัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 7 มิ.ย. 2564, 16:12 ดูผลสำรวจ
198 203858 แก้วสว่างวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 09:12 ดูผลสำรวจ
199 203859 อนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 09:15 ดูผลสำรวจ
200 203860 วัดกุดตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก 7 มิ.ย. 2564, 13:49 ดูผลสำรวจ
201 203862 วัดบางเตยนอก บางเตย สามโคก ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 14:47 ดูผลสำรวจ
202 203863 บ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 22:02 ดูผลสำรวจ
203 203864 โรงเรียนวัดโคดสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 22:22 ดูผลสำรวจ
204 203866 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านงิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:37 ดูผลสำรวจ
205 203867 โรงเทศบาลวัดกลาง ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 09:45 ดูผลสำรวจ
206 203869 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 09:52 ดูผลสำรวจ
207 203870 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 09:52 ดูผลสำรวจ
208 203871 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 09:56 ดูผลสำรวจ
209 203872 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 09:57 ดูผลสำรวจ
210 203873 บางเตยใน บางเตย สามโคก ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 14:47 ดูผลสำรวจ
211 203874 บ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 23:19 ดูผลสำรวจ
212 203875 โรงเรียนอินทุสุต บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 10:04 ดูผลสำรวจ
213 203876 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 22:13 ดูผลสำรวจ
214 203877 โรงเรียนบ้านด่าน เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 10:06 ดูผลสำรวจ
215 203879 ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 14:48 ดูผลสำรวจ
216 203880 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ"แจ่มวิทยาคาร" วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 10:13 ดูผลสำรวจ
217 203881 อนุบาลสุขใจ บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 13:40 ดูผลสำรวจ
218 203882 ทิพพากรวิทยาการ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 10:17 ดูผลสำรวจ
219 203883 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทรบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 13:41 ดูผลสำรวจ
220 203884 วัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 10:29 ดูผลสำรวจ
221 203885 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 10:46 ดูผลสำรวจ
222 203886 โรงเรียนวัดสามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 10:55 ดูผลสำรวจ
223 203887 โรงเรียนประคองศิลป์ บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 10:58 ดูผลสำรวจ
224 203888 โรงเรียนวัดสามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 11:02 ดูผลสำรวจ
225 203889 โรงเรียนธัญบุรี ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 11:02 ดูผลสำรวจ
226 203890 โรงเรียนศาลาลอย บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 11:24 ดูผลสำรวจ
227 203891 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดน้อย ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 11:27 ดูผลสำรวจ
228 203892 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:47 ดูผลสำรวจ
229 203893 ศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 11:30 ดูผลสำรวจ
230 203894 อุดมศึกษารังสิต คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:07 ดูผลสำรวจ
231 203895 วัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 11:31 ดูผลสำรวจ
232 203896 วัดแสงสรรค์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 11:36 ดูผลสำรวจ
233 203897 บ้านหนองคล้า วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:30 ดูผลสำรวจ
234 203898 โรงเรียนดวงกมล ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 9 ก.ค. 2564, 15:47 ดูผลสำรวจ
235 203900 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 11:41 ดูผลสำรวจ
236 203901 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 15:01 ดูผลสำรวจ
237 203902 วัดจันทรังษี​ถาวร​ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:30 ดูผลสำรวจ
238 203903 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:58 ดูผลสำรวจ
239 203904 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:59 ดูผลสำรวจ
240 203905 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:59 ดูผลสำรวจ
241 203906 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:36 ดูผลสำรวจ
242 203907 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 11:56 ดูผลสำรวจ
243 203908 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 15:00 ดูผลสำรวจ
244 203909 วัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:37 ดูผลสำรวจ
245 203910 โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 15:00 ดูผลสำรวจ
246 203911 วัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 12:07 ดูผลสำรวจ
247 203912 โรงเรียนบ้านคลองขวาง ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 15:00 ดูผลสำรวจ
248 203913 อนุบาลธราดล ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 12:08 ดูผลสำรวจ
249 203914 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 12:11 ดูผลสำรวจ
250 203915 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:56 ดูผลสำรวจ
251 203916 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:57 ดูผลสำรวจ
252 203917 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:57 ดูผลสำรวจ
253 203918 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:57 ดูผลสำรวจ
254 203919 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 12:22 ดูผลสำรวจ
255 203920 โรงเรียนวัดศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 12:23 ดูผลสำรวจ
256 203921 โรงเรียนสว่างราฎษร์บำรุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 12:23 ดูผลสำรวจ
257 203922 โรงเรียนดวงพร คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:57 ดูผลสำรวจ
258 203923 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)​ ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 12:28 ดูผลสำรวจ
259 203924 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม(ทองศาลาอุปถัมภ์) คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:49 ดูผลสำรวจ
260 203925 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 12:31 ดูผลสำรวจ
261 203926 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:49 ดูผลสำรวจ
262 203927 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:24 ดูผลสำรวจ
263 203928 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 8 มิ.ย. 2564, 22:15 ดูผลสำรวจ
264 203929 โรงเรียนวัดเนินสูง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:25 ดูผลสำรวจ
265 203930 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ.บ.ต.จำปา จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 20:09 ดูผลสำรวจ
266 203931 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:50 ดูผลสำรวจ
267 203932 โรงเรียนบ้านคลองระกำ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 15:26 ดูผลสำรวจ
268 203933 โรงเรียนสีวลี 2 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:58 ดูผลสำรวจ
269 203934 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:50 ดูผลสำรวจ
270 203935 โรงเรียนนภสร คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:59 ดูผลสำรวจ
271 203936 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 12:47 ดูผลสำรวจ
272 203938 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:59 ดูผลสำรวจ
273 203939 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 12:53 ดูผลสำรวจ
274 203940 โรงเรียนวัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:52 ดูผลสำรวจ
275 203941 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 19:23 ดูผลสำรวจ
276 203942 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกลาง บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:53 ดูผลสำรวจ
277 203943 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:53 ดูผลสำรวจ
278 203944 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 13:06 ดูผลสำรวจ
279 203945 โรงเรียนประชา​ผดุง​วิทย์ ​(ฟ้อน​ ฟุ้ง​ อุทิศ)​ หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 13:01 ดูผลสำรวจ
280 203946 โรงเรียน​วัดไก่​จ​้น​(ชลประทานอุปถัมภ์)​ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 13:35 ดูผลสำรวจ
281 203947 วัดชนะสงสาร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 4 มิ.ย. 2564, 13:37 ดูผลสำรวจ
282 203948 วัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:35 ดูผลสำรวจ
283 203949 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:34 ดูผลสำรวจ
284 203950 รังสฤษดิ์สองภาษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 13:49 ดูผลสำรวจ
285 203951 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 13:52 ดูผลสำรวจ
286 203988 โรงเรียนวนิษา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:05 ดูผลสำรวจ
287 203994 อุดมวิทยา ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:06 ดูผลสำรวจ
288 204019 โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:13 ดูผลสำรวจ
289 204034 นครรังสิตรัตนโกสินทร์ ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:16 ดูผลสำรวจ
290 204035 โรงเรียนอนุบาลรังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:16 ดูผลสำรวจ
291 204069 บริบูรณ์ศิลป์(รังสิต) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:29 ดูผลสำรวจ
292 204070 โรงเรียนวัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 14:30 ดูผลสำรวจ
293 204071 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:00 ดูผลสำรวจ
294 204080 วัดบางคาง รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 14:38 ดูผลสำรวจ
295 204082 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:38 ดูผลสำรวจ
296 204091 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 22:24 ดูผลสำรวจ
297 204093 ธัญรัตน์ รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:42 ดูผลสำรวจ
298 204096 โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 14 มิ.ย. 2564, 22:20 ดูผลสำรวจ
299 204110 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต(เอื้ออาทรรังสิต) ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 14:48 ดูผลสำรวจ
300 204112 โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 14 มิ.ย. 2564, 22:21 ดูผลสำรวจ
301 204122 โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:00 ดูผลสำรวจ
302 204123 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 14 มิ.ย. 2564, 22:21 ดูผลสำรวจ
303 204131 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 14 มิ.ย. 2564, 22:22 ดูผลสำรวจ
304 204157 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:01 ดูผลสำรวจ
305 204158 โรงเรียนบ้านหนองหอย ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 14:58 ดูผลสำรวจ
306 204159 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 14:58 ดูผลสำรวจ
307 204160 โรงเรียนบ้านหว้าเอน ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 14:59 ดูผลสำรวจ
308 204161 โรงเรียนตวงพรวิทยา ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:02 ดูผลสำรวจ
309 204162 โรงเรียนรวมราษฎ์สามัคคี บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:08 ดูผลสำรวจ
310 204169 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:11 ดูผลสำรวจ
311 204170 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:01 ดูผลสำรวจ
312 204171 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:12 ดูผลสำรวจ
313 204172 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:13 ดูผลสำรวจ
314 204173 โรงเรียนร่วมจิตประสาท บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:14 ดูผลสำรวจ
315 204174 โรงเรียนวดประชาวาส โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 15:15 ดูผลสำรวจ
316 204175 โรงเรียนวัดโสภณาราม บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:16 ดูผลสำรวจ
317 204176 ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กเทศบาล1(เทพธัญญะอุปถัมภ์)รังสิต ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:24 ดูผลสำรวจ
318 204177 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
319 204178 วัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 15:36 ดูผลสำรวจ
320 204179 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 15:47 ดูผลสำรวจ
321 204180 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 7 มิ.ย. 2564, 08:59 ดูผลสำรวจ
322 204181 โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 21:48 ดูผลสำรวจ
323 204182 วัดกลางคลองสี่ ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 07:37 ดูผลสำรวจ
324 204183 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนท่าเรือประชานุกูล ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 4 มิ.ย. 2564, 15:53 ดูผลสำรวจ
325 204184 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 21:49 ดูผลสำรวจ
326 204185 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:53 ดูผลสำรวจ
327 204186 วัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 16:51 ดูผลสำรวจ
328 204187 ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 16:57 ดูผลสำรวจ
329 204188 วัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 17:02 ดูผลสำรวจ
330 204189 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 17:11 ดูผลสำรวจ
331 204191 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 17:38 ดูผลสำรวจ
332 204192 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 17:44 ดูผลสำรวจ
333 204193 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 17:48 ดูผลสำรวจ
334 204194 ทดสอบจากแอดมิน รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 18:23 ดูผลสำรวจ
335 204195 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:02 ดูผลสำรวจ
336 204196 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:03 ดูผลสำรวจ
337 204199 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 18:27 ดูผลสำรวจ
338 204200 โรงเรียนสวนอักษร คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:03 ดูผลสำรวจ
339 204201 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 18:31 ดูผลสำรวจ
340 204203 วัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 18:35 ดูผลสำรวจ
341 204204 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:54 ดูผลสำรวจ
342 204205 โรงเรียนศรีจิตรา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:54 ดูผลสำรวจ
343 204206 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:55 ดูผลสำรวจ
344 204207 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 18:42 ดูผลสำรวจ
345 204208 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 21:55 ดูผลสำรวจ
346 204209 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 18:48 ดูผลสำรวจ
347 204210 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีนาวา ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 18:56 ดูผลสำรวจ
348 204211 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 19:00 ดูผลสำรวจ
349 204212 โรงเรียนสีวลี คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:04 ดูผลสำรวจ
350 204213 รร.วัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 4 มิ.ย. 2564, 19:04 ดูผลสำรวจ
351 204214 โรงเรียนพัฒนาวิทยา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 22:04 ดูผลสำรวจ
352 204216 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหน้าสถานี หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5 มิ.ย. 2564, 14:23 ดูผลสำรวจ
353 204217 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 4 มิ.ย. 2564, 19:43 ดูผลสำรวจ
354 204218 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 4 มิ.ย. 2564, 19:44 ดูผลสำรวจ
355 204219 โรงเรียนบ้านท่าแยก หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 4 มิ.ย. 2564, 19:46 ดูผลสำรวจ
356 204220 โรงเรียนบ้านครองบุหรี่ใต้ หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 4 มิ.ย. 2564, 19:47 ดูผลสำรวจ
357 204221 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 21:03 ดูผลสำรวจ
358 204223 ทดสอบ บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 21:41 ดูผลสำรวจ
359 204224 โรงเรียนบ้านประเถท โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 21:22 ดูผลสำรวจ
360 204227 โรงเรียนวัดคลองชัน ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 12:17 ดูผลสำรวจ
361 204228 โรงเรียนบ้านแก่ง วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 21:41 ดูผลสำรวจ
362 204229 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 21:43 ดูผลสำรวจ
363 204230 โรงเรียนวัดปากน้ำ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:58 ดูผลสำรวจ
364 204231 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 4 มิ.ย. 2564, 22:03 ดูผลสำรวจ
365 204233 โรงเรียนบ้านหนองโดน บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:57 ดูผลสำรวจ
366 204234 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:56 ดูผลสำรวจ
367 204235 โรงเรียนบ่อทองวิทยา บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 14:54 ดูผลสำรวจ
368 204237 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:32 ดูผลสำรวจ
369 204238 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:34 ดูผลสำรวจ
370 204242 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:49 ดูผลสำรวจ
371 204243 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 22:52 ดูผลสำรวจ
372 204245 โรงเรียนวัดปากน้ำ ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 4 มิ.ย. 2564, 23:23 ดูผลสำรวจ
373 204247 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี 4 มิ.ย. 2564, 23:23 ดูผลสำรวจ
374 204256 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 07:49 ดูผลสำรวจ
375 204257 โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 09:52 ดูผลสำรวจ
376 204258 โรงเรียนวัดพืชนิมิต คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 09:56 ดูผลสำรวจ
377 204259 โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 09:58 ดูผลสำรวจ
378 204260 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 10:00 ดูผลสำรวจ
379 204261 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 10:01 ดูผลสำรวจ
380 204262 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 10:04 ดูผลสำรวจ
381 204263 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 10:06 ดูผลสำรวจ
382 204264 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 14 มิ.ย. 2564, 22:23 ดูผลสำรวจ
383 204265 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 10:19 ดูผลสำรวจ
384 204267 หนองปรือประชาสรรค์ (เตาเหล็ก) วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 7 มิ.ย. 2564, 08:39 ดูผลสำรวจ
385 204268 โรงเรียนวัดประสาณน์รังสรรค์ โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 11:03 ดูผลสำรวจ
386 204269 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 11:08 ดูผลสำรวจ
387 204270 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านปทุม บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 11:29 ดูผลสำรวจ
388 204271 วัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 5 มิ.ย. 2564, 12:09 ดูผลสำรวจ
389 204272 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 29 มิ.ย. 2564, 10:57 ดูผลสำรวจ
390 204304 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5 มิ.ย. 2564, 13:15 ดูผลสำรวจ
391 204405 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 13:45 ดูผลสำรวจ
392 204408 โรงเรียนวัดสระบัว บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:09 ดูผลสำรวจ
393 204409 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:10 ดูผลสำรวจ
394 204410 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 5 มิ.ย. 2564, 14:10 ดูผลสำรวจ
395 204411 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 01:02 ดูผลสำรวจ
396 204412 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 00:55 ดูผลสำรวจ
397 204413 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ราษฎร์บำรุง) คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 00:59 ดูผลสำรวจ
398 204414 โรงเรียนวัดศิริจันทาราม คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 01:01 ดูผลสำรวจ
399 204415 โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 6 มิ.ย. 2564, 02:50 ดูผลสำรวจ
400 204416 โรงเรียนวีดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 6 มิ.ย. 2564, 02:47 ดูผลสำรวจ
401 204417 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 09:13 ดูผลสำรวจ
402 204418 โรงเรียนวัดสะพาน อาษา บ้านนา นครนายก 6 มิ.ย. 2564, 09:22 ดูผลสำรวจ
403 204419 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย อาษา บ้านนา นครนายก 6 มิ.ย. 2564, 09:26 ดูผลสำรวจ
404 204420 สุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 09:35 ดูผลสำรวจ
405 204421 บางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี 6 มิ.ย. 2564, 09:40 ดูผลสำรวจ
406 204422 โรงเรียนวัดบ้านแถว หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 11:15 ดูผลสำรวจ
407 204423 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศฯ) หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6 มิ.ย. 2564, 12:56 ดูผลสำรวจ
408 204424 อบุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 7 มิ.ย. 2564, 21:08 ดูผลสำรวจ
409 204425 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 7 มิ.ย. 2564, 13:26 ดูผลสำรวจ
410 204426 อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์2 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 7 มิ.ย. 2564, 13:20 ดูผลสำรวจ
411 204427 โรงเรียนวัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 7 มิ.ย. 2564, 12:12 ดูผลสำรวจ
412 204429 วัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 7 มิ.ย. 2564, 16:30 ดูผลสำรวจ
413 204430 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 8 มิ.ย. 2564, 00:26 ดูผลสำรวจ
414 204431 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 8 มิ.ย. 2564, 00:12 ดูผลสำรวจ
415 204432 โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 8 มิ.ย. 2564, 00:23 ดูผลสำรวจ
416 204433 โรงเรียนคลองสิบสาม (ผิวศรีราษฎร์บำรุง) หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 8 มิ.ย. 2564, 16:44 ดูผลสำรวจ
417 204434 โรงเรียน วัดโปรยฝน หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 8 มิ.ย. 2564, 17:30 ดูผลสำรวจ
418 204435 วัดเกาะมะไฟ มีพระ6รูปมีเณร9รูป บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 มิ.ย. 2564, 21:06 ดูผลสำรวจ
419 204436 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 9 มิ.ย. 2564, 21:13 ดูผลสำรวจ
420 204439 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 9 มิ.ย. 2564, 23:05 ดูผลสำรวจ
421 204440 โรงเรียนประสาทวิทยา ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 9 มิ.ย. 2564, 23:09 ดูผลสำรวจ
422 204441 วัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 10:02 ดูผลสำรวจ
423 204442 ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 11:17 ดูผลสำรวจ
424 204443 วัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 11:24 ดูผลสำรวจ
425 204444 วัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 11:39 ดูผลสำรวจ
426 204445 วัดเกาะมะไฟ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 11:47 ดูผลสำรวจ
427 204446 โรงเรียนดาราสมุทร คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 10 มิ.ย. 2564, 16:11 ดูผลสำรวจ
428 204447 วัดเกาะแดง บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 20:45 ดูผลสำรวจ
429 204448 โรงเรียนวัดบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 20:50 ดูผลสำรวจ
430 204449 วัดบ้านหอย บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 20:54 ดูผลสำรวจ
431 204450 วัดหนองชาติ บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 20:56 ดูผลสำรวจ
432 204451 วัดคลองคล้า บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 10 มิ.ย. 2564, 21:12 ดูผลสำรวจ
433 204452 วัดขุมแก้ว บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 21 มิ.ย. 2564, 07:39 ดูผลสำรวจ
434 212162 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 20 ต.ค. 2564, 13:43 ดูผลสำรวจ
435 212166 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 21 ต.ค. 2564, 14:19 ดูผลสำรวจ
436 212167 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 21 ต.ค. 2564, 14:28 ดูผลสำรวจ